Polityka prywatności

Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest Fundacja Po Prostu Pomagam z siedzibą w Świdniku, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559099, posiadająca NIP: 5632426948.
Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo: kontakt(at)jasneprawo.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: iod(at)jasneprawo.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:
 • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji zgodnie z treścią zapytania,
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługą Twojego zapytania.
Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:
 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, firmom zapewniającym nam przestrzeń serwerową, naszym doradcom,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.
Twoje prawa:
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą.
Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):
Dane o Twojej aktywności w JasnePrawo.pl zbierane są przy pomocy plików cookie i innych podobnych narzędzi. Korzystamy z narzędzi udostępnianych, m.in. przez administratora portalu Facebook (spółkę - Meta Platforms Ireland Limited), np. Piksela Facebooka, narzędzi Google Ireland Limited (np. Menedżer Tagów), które pozwalają nam kierować do Ciebie spersonalizowane komunikaty, gdy korzystasz z serwisów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez inne podmioty. 
Korzystamy także z narzędzia analitycznego Google Analytics dostarczanego nam przez Google. Dzięki temu narzędziu możemy tworzyć statystyki, które następnie analizujemy, w celu optymalizacji portalu JasnePrawo.pl. 

Jeśli chcesz aktywnie zarządzać swoją prywatnością w kontekście narzędzi, jakie opisaliśmy w tym punkcie lub chcesz ograniczyć zakres przekazywanych dostawcom tych narzędzi danych, pamiętaj, że możesz, m.in.:
 • zarządzać ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej,
 • zainstalować wtyczki do Twojej przeglądarki, które blokują lub ograniczają działanie wspomnianych przez nas narzędzi,
 • włączyć tryb incognito w swojej przeglądarce internetowej,
 • korzystać z wdrożonej przez nas platformy do zarządzania zgodami.